×

请用微信扫一扫以下客服

起名网客服
×

请使用微信扫一扫下方二维码,下载起名网APP,自助起名。

起名网APP
字典

丹字的意思

丹
丹的拼音 dān 丹的注音 ㄉㄢ
丹的部首 丿部 丹的部外笔画3画 丹的总笔画 4画
丹的繁体部首丶部 丹的五笔MYD
丹的结构单一
丹字怎么查字典部首查字法先查一画丿字部,再查三画找到丹字和与之对应页码到该页即可; 拼序查字法先查音序d,再找音节an,第一声中找丹字对应页码到该页即可。
丹字小学生组词
丹字取名大全丹琦丹琼书丹牡丹
丹的笔顺ノフ丶一

丹字意思

丹字基本字义解释

dān(ㄉㄢ)

⒈  红色:丹砂(朱砂)。丹桂(观赏植物,花为橘红色)。丹心碧血(赤诚的忠心,珍贵的热血)。丹青。

⒉  依成方制成的颗粒状或粉末状的中药:丸散膏丹。

⒊  姓。

丹字汉英互译

red

造字法

象形

丹的英文翻译

cinnabar (native HgS); vermilion (artificial HgS used as pigment)

丹字组词

丹字取名的寓意

丹字取名寓指诚心、真诚、赤诚丹心。之意。中性字,用字频率为百分名字中使用了681次,点击查看丹字起名

丹字取名的含义是什么:

丹字取名义指财富,儒雅,独立之义;

丹配什么字最好

起名丹配什么字最好?丹配什么字最好男孩可配南、兆、枫、治、冬等字起名大气好听的。女孩丹字配什么字好听可配俏、韫、嫦、旎、熔等字起名最好听。

与丹字搭配的最佳男孩名字

与丹字搭配的最佳女孩名字

丹字含义详细解释

丹的意思详解

◎ 丹 dān

〈名〉

(1) (象形。甲骨文字形,外面框框象矿井形,里边的一横是加上的符号,表示那里有丹砂。本义:辰砂,朱砂)

(2) 同本义 [cinnabar]

丹,巴越之赤石也。象采丹井。——《说文》

砺砥砮丹。——《书·禹贡》

有始州之国,有丹山。——《山海经·大荒北经》

加之以丹矸。——《荀子·正论》

乃丹书帛曰“陈胜王”,置入所罾鱼腹中。——《史记·陈涉世家》

(3) 又如:丹矸(丹砂);丹砂(一种红色矿物,也叫“朱砂”);丹砾(矿物之丹砂,可为药用);丹铅(丹砂和铅粉,是古人校勘文字的用具)

(4) 道家炼制的所谓长生不老药。又称丹头;丹液 [pills of immortality]。如:炼丹;丹剂(丹药,丹饵)

(5) 古代用作染色的颜料 [red pigment]

凡画者丹质。——《仪礼·乡射礼记》

(6) 指南方。古代五行说以五色配五方,南方属火,火色丹,故称 [southern]。如:丹山(南方当日之地)

(7) 帝王的,帝王居住的 [imperial]。如:丹诏(皇帝的诏书);丹跸(帝王的车驾);丹书铁券(皇帝颁给功臣使其世代享受免罪特权的诏书)

(8) 依成方制成的颗粒状或粉末状的中成药 [pellet;powder]

山海丹

灵丹妙药

词性变化

◎ 丹 dān

〈形〉

(1) 红色,赤色 [red]

染羽以朱湛丹秫。——《周礼·考工记》

颜如渥丹。——《诗·秦风·终南》

日上正赤如丹。——姚鼐《登泰山记》

(2) 又如:丹秫(赤粟);丹陛云墀(雕刻着云彩的红色台阶);丹阙(宫殿前两边用红色染饰的楼台);丹毫(红颜色的笔);丹陛(红色的台阶)

(3) 赤诚 [whole hearted]。如:丹悃(真诚;赤诚之心);丹诚(丹赤诚衷之心);丹禁(天子居住的禁城)

(4) 炼丹的 [making pills of immortality]。如:丹鼎(道家语。一种炼丹的器具);丹丘(神话中的神仙之境。日夜皆明);丹台(道家语。神仙居住的地方)

◎ 丹 dān

〈动〉

(1) 涂染成红色 [redden]

杀卒四万,血丹野。——《新唐书》

(2) 又如:丹野

丹字意思康熙字典解释

康熙字典 丹

丹【子集上】【丶部】 康熙筆画:4画,部外筆画:3画

〔古文〕㣋《唐韻》都寒切《集韻》《韻會》多寒切《正韻》都艱切,音單。赤色丹砂也。《書·禹貢》礪砥砮丹。《山海經》丹以赤爲主,黑白皆丹之類。《陶弘景曰》卽朱砂也。

又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。《黃庭經》九轉八瓊丹。《註》八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。

又《博物志》和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。

又以朱色塗物曰丹。《揚雄·解嘲》朱丹其轂。

又容美曰渥丹。《詩·秦風》顏如渥丹。

又赤心無僞曰丹。《謝朓詩》旣秉丹石心,寧流素絲涕。

又姓。漢丹玉,宋丹山,明丹衷。

又丹陽,郡名。漢武帝攺鄣郡爲丹陽郡。晉武帝分立宣城,毗陵二郡。

又州名。本赤翟地,元魏置汾州,後改丹州。

又《崔豹古今註》丹徼,南方徼,色赤,故稱丹徼,爲南方之極也。

又丹丹,國名。見《南史》。

又《山海經》鳳凰產于丹穴。

又竊丹,鳥名。爲九鳳之一。

又牡丹,花名。《本草》一名鼠姑。

又木丹,梔子花別名。紫丹,茈草別名。

又叶都懸切,音顚。《陸機·羅敷歌》南崖充羅幕,北渚盈輧軒。淸川含藻景,高岸被華丹。《說文》丹巴,越赤石。外象丹井,中象丹形,靑彤雘等字从此。

丹是什么意思说文解字

说文解字

丹【卷五】【丹部】

巴越之赤石也。象采丹井,一象丹形。凡丹之屬皆从丹。????,古文丹。㣋,亦古文丹。都寒切〖注〗????,《五音集韻》古文丹。

说文解字注

(丹)巴越之赤石也。巴郡、南越皆出丹沙。蜀都賦。丹沙赩熾出其坂。謂巴也。吳都賦。赬丹明璣。謂越也。丹者、石之精。故凡藥物之精者曰丹。象采丹井。謂?也。采丹之井、史記所謂丹穴也。蜀、吳二都賦注皆云。出山中、有穴。丶象丹形。都寒切。十四部。凡丹之屬皆从丹。

????)古文丹。

(㣋)亦古文丹。按此似是古文彤。

拼音查字

丹

服务时间

周一至周五 9:00-18:00
0731-89888777